Wat geloven wij?

  

  • Wij geloven in de God die zich in de Bijbel geopenbaard heeft als de levende God. Drie-in-één, Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en alles en iedereen.
  • Wij geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, naar de aarde gekomen is om te goede boodschap aan de mensen te brengen dat het het Koninkrijk van Zijn Vader nu gekomen is.
  • Wij geloven dat Jezus door Zijn lijden, sterven en opstanding uit de doodr de door mensen verbroken relatie met God heeft hersteld.
  • Wij geloven dat de Heilige Geest ons gegeven is om ons te verbinden met de Vader en de Zoon; door te geloven wordt die verbinding gerealiseerd.

Drie-eenheidIn dit geloof weten wij ons verbonden met alle christenen, verspreid én één over heel de aarde, gelovigen die ons zijn voorgegaan en nu bij de Heer mogen zijn, en gelovigen die ná ons zullen leven. Dit geloof wordt in een oude geloofsbelijdenis kernachtig onder woorden gebracht:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde;

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag weer opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel, en Die zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,

de vergeving van de zonden,

de wederopstanding van het lichaam,

en het eeuwige leven.