Vespers in de stille week 2022
 
Samenzang tijdens de vesper
 
 
Thema: God zorgt!
 
Achter de buttons hieronder staan de overdenkingen, die tijdens de vespers uitgesproken zijn, geschreven door Hannie v.d. Wielen.
 
Maandag                     Dinsdag                     Woensdag                     Donderdag

 

Gods zorg gaat uit naar kleinen, die verloren of gebroken zijn

Jona. Duif betekent zijn naam.
Na de eenmalige watersnoodramp tijdens het leven van Noach was het de duif die hoop bracht, met een takje in zijn snavel.
In Mattheüs 3:16 lezen we dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde op de Here Jezus: een nieuw teken van hoop!
In de loop van de tijd werd de duif het internationale symbool voor vrede.
Zo vredig was het in het hart van Jona bepaald niet! Hij, de dienstweigeraar, de dwarskop, geeft zijn opdracht terug aan God, en gaat er vandoor: dit ga ik  echt niet doen! Na zijn redding van de verdrinkingsdood - de HERE heeft zo Zijn eigen manieren om mensen te laten doen wat Zijn plan met hen is [ gaat hij de taak alsnog oppakken. Schoorvoetend, hopend op Gods wraak. Niet met de wens dat Ninevé zich zal bekeren. Hij roept alleen: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Ninevé weggevaagd!’ Oftewel: Wacht maar, jullie!’
En dan… Wanneer de hele stad - waarschijnlijk zo’n 600.000 mensen -, de koning voorop, letterlijk in zak en as zit en God aanroept, zegt de HERE: ‘Nee, dit is genoeg voor Mij; Ik vaag hen niet weg.’ En waarom? In deze immense stad zijn 120.000 mensen die het verschil niet kennen tussen hun rechter- en linkerhand. Dat wil zeggen: heel veel kinderen!

Daarna wordt ook duidelijk, hoe weinig hart Jona heeft voor zijn verre naasten… Toch zorgt God ook voor hem…

Eeuwen later komt de Vredevorst op aarde. En wat doet de Here Jezus? In volkomen harmonie met de wil van Zijn Vader?
Hij zoekt het verlorene, Hij zorgt voor de kleinen; Hij redt, in een Geest van bewogenheid, van warme ontferming en barmhartigheid; zoals de Vader dat al zoveel keren heeft gedaan!
Hij zegt ook in Lucas 15:10:
"Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God
over één zondaar die tot inkeer komt"
Hij haalt de kinderen naar voren, trekt ze naar zich toe; Hij beschermt ze, zoals eens Zijn Vader deed. Hij stelt de kinderen ten voorbeeld aan die geleerde heren in Israel die denken dat ze met het volgen van regeltjes God dienen; die wel naar Hem luisteren, maar Hem tegelijkertijd verguizen.
Als je niet wordt als één  van deze kleinen…
De boodschap is zo duidelijk, en de Here Jezus verwoordt dat ook in Lucas 19:
"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was"
En in Mattheüs 11:
"Kom allen naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht".
Hij draagt in Zijn warme liefde zorg voor kleine en grote schepselen. Hij laat niemand vallen; op geen enkele manier!

Terwijl Hijzelf als uitschot werd behandeld; Hij kende lijden, was vertrouwd met ziekte; Hij dróeg onze ziekten, nam ons lijden op Zich. En dat niet alleen! Hij liet Zich martelen en uiteindelijk doden voor onze zonden. Om onze misdaden werd Hij gebroken. Hij werd de stad uitgegooid: weg met Hem! Iemand die zich zo opstelt past niet in ons systeem!

Buiten de poort heeft Jezus geleden,
buiten de poort de kruisweg betreden.
Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af;

maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 

Hoor! Kind'ren zingen in hun spel:
Gezegend Davids grote Zoon,
die nu op weg is naar zijn troon.

Hij is de Vorst van Israël! 

Maar boze mannen schreeuwen luid:
Zo’n koning is ons niet veel waard.
Wat is een koning zonder zwaard!

Kruis hem, stuur hem de poort maar uit. 

Buiten de poort heeft Jezus geleden,
buiten de poort de kruisweg betreden.
Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af;

maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 

Uit kindermond bereidt God eer.
Zelfs Jezus’ haters staan verstomd,
wanneer de lof van kind’ren komt.

Hoe heerlijk is uw naam, o HEER.

Zó zorgt God voor Zijn eer!
.